Beskyttelse af dit privatliv

Vi tager behandling af dine persondata alvorlig. Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling.
Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.

 

Dataansvar – kontaktoplysninger

Bakgaard Consulting ApS er dataansvarlig og kan kontaktes via følgende oplysninger:

Bakgaard Consulting ApS

CVR-nummer: 29941076

Adresse:  Havnegade 2, 2.th., DK-4300 Holbæk

Dataansvarlig: Lene Bakgaard

Kontaktoplysninger: lene@bakgaard-consulting.dk, Tel.: +45 20 23 52 27

Bakgaard Consulting ApS er ikke forpligtet til at udpege en databeskyttelsesrådgiver, men du er til enhver tid velkommen til at kontakte vores kontaktperson omkring vores behandling af dine personoplysninger.

 

Formål og retsgrundlag for behandling

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

  • Kundeforhold: administration, fakturering, styring af projektforløb, serviceydelser og kundeopfølgning
  • Markedsføring: efter accept fra dig

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Vores behandling af dine personoplysninger sker desuden på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er:

  • Kundeopfølgning
  • Historik i tidligere kundeforløb

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde Bakgaard Consultings samarbejde med dig som kunde, hvilket er følgende oplysninger:

Navn, adresse, arbejdstelefonnummer, stilling, e-mailadresse website, kalenderoplysninger, tidligere korrespondance og kundeaktivitet.

 

Cookies:

Vi behandler ikke personoplysninger i forbindelse med cookies.

 

Korrekte og opdaterede personoplysninger

Personoplysningerne, som vi behandler, skal være korrekte og opdaterede. Vi opdaterer derfor dine personoplysninger, hvis du beder os herom, eller vi bliver opmærksom på, at dine oplysninger ikke er korrekte.

 

Opbevaring af data

Vi opbevarer dine personoplysninger elektronisk, så længe der er retligt grundlag herfor, eller at der er tale om et aktivt kundeforhold. I forhold til markedsføring opbevares dine persondata i vores nyhedsbrevs-system, indtil du selv framelder dig.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Bakgaard Consulting behandler kun persondata, som er modtaget ved en direkte kontakt med dig, dit firma eller en part, der repræsenterer dig. Vi behandler således ikke persondata om dig, uden at der har været aktiv, direkte dialog imellem Bakgaard Consulting og en af den ovennævnte parter.

 

Automatiske afgørelse, herunder profilering

Vi anvender ingen automatisk afgørelser, herunder profilering.

 

Videregivelse af data

Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, såfremt vi er forpligtet hertil via lovgivning, eller til vores leverandører i det omfang, de skal levere en ydelse, som berører dig.

Vi overlader dine personoplysninger til vores databehandlere, som er følgende:

  • CfL – Center for Ledelse (Diverse test- og profilredskaber)
  • Integrative9 (Enneagram typeprofil-rapporter)
  • Mailchimp

Vi har indgået behørige databehandleraftaler med vores leverandører.

 

Sikkerhed

Dine persondata er beskyttet hos os, og vi har en intern databeskyttelsespolitik.

Bakgaard Consulting har udarbejdet en lovpligtig, intern databeskyttelsespolitik. Den indeholder interne instrukser og beskriver de foranstaltninger, som Bakgaard Consulting har truffet, og som beskytter dine persondata mod hændeligt eller ulovligt at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret videregivelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til disse oplysninger.

Bakgaard Consulting har procedurer for tildeling af adgangsrettigheder, som indebærer, at alene de medarbejdere, for hvem det er nødvendigt for udførelse af deres arbejdsopgaver, har adgang til dine personoplysninger. Vi laver løbende backup af vores datasæt for at undgå datatab.

Skulle der ske et sikkerhedsbrud, der resulterer i høj risiko for dine rettigheder, herunder for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Bakgaard Consulting underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt i det omfang, som krævet i persondataforordningens artikel 34.

 

Overførsel til tredjeland

Hvis vi overfører dine persondata til modtagere i et tredjeland, sker det kun i overensstemmelse med dig.

 

Dine rettigheder

Ret til indsigt i personoplysninger
På ethvert tidspunkt har du ret til at få oplyst, hvilke persondata Bakgaard Consulting behandler om dig, jf. persondataforordningens artikel 15. Adgangen kan dog være begrænset af hensynet til forretningshemmelig-heder og/eller immaterielle rettigheder. Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til indsigt, kan du henvende dig til Bakgaard Consulting via kontaktoplysningerne nævnt ovenfor. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

 

Berigtigelse eller sletning af personoplysninger
Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet. Hvis du mener, at de oplysninger, som Bakgaard Consulting behandler om dig, er urigtige eller ikke er korrekte, har du ret til at få dem rettet eller slettet, jf. persondataforordningens artikel 16 og 17. Såfremt vi er enige med dig i, at de oplysninger, som vi behandler, er urigtige eller ikke er korrekte, sletter eller korrigerer vi snarest muligt disse oplysninger. Sletning eller berigtigelsen vil dog ikke ske, såfremt Bakgaard Consulting er retligt forpligtet til at opbevare alle eller dele af dine persondata, eller det er nødvendigt at opbevare disse persondata, for at et retskrav kan fastlægges eller forsvares. I så fald vil Bakgaard Consulting kun opbevare de oplysninger, som Bakgaard Consulting er retlig forpligtet eller berettiget til og vil slette øvrige persondata om dig. Hvis du ønsker at gøre brug af retten til berigtigelse eller sletning, skal du henvende dig til Bakgaard Consultings kontaktperson og fortælle os, hvilke oplysninger, som du mener, ikke er korrekte, eller hvilke oplysninger, som du ønsker slettet. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

 

Tilbagekaldelse af samtykke
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til Bakgaard Consultings behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage, jf. persondataforordningens artikel 7. Hvis du trækker dit samtykke, vil Bakgaard Consulting ophøre med at behandle de persondata, som du har tilbagekaldt dit samtykke i relation til, medmindre Bakgaard Consulting er retligt forpligtet eller berettiget til at opbevare alle eller dele af dine persondata. I så fald vil Bakgaard Consulting kun opbevare de oplysninger, som Bakgaard Consulting er retlig forpligtet til, og vil slette øvrige persondata om dig. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som Bakgaard Consulting har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket. Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til at tilbagetrække dit samtykke, kan du henvende dig til Bakgaard Consulting via kontaktoplysningerne nævnt ovenfor. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

 

Indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse imod Bakgaard Consultings behandling af dine persondata.

Kun hvis behandling sker efter interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, eller behandlingen sker til direkte markedsføring, er der ret til indsigelse.  Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod Bakgaard Consultings behandling af dine persondata. Du kan ligeledes gøre indsigelse, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med gældende regler eller det samtykke, som du har givet Bakgaard Consulting, jf. persondataforordningens artikel 21. Hvis du ønsker at gøre indsigelse, kan du benytte kontaktoplysningerne øverst til at sende din indsigelse til Bakgaard Consulting. Er din indsigelse berettiget, vil Bakgaard Consulting ophøre med at behandle persondata om dig. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

 

Begrænsning
Du har ret til at få begrænset Bakgaard Consultings behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde, jf. persondataforordningens artikel 18. Mens Bakgaard Consulting behandler den indsigelse, som du har gjort imod rigtigheden af de persondata, som Bakgaard Consulting behandler om dig eller imod lovligheden af behandlingen. Begrænsningen af behandlingen gælder indtil, at Bakgaard Consulting har færdigbehandlet din indsigelse. Hvis Bakgaard Consultings behandling er ulovlig, men du ikke ønsker sletning af oplysningerne, men derimod alene, at anvendelsen af persondataene begrænses. Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til begrænsning af behandling af persondata, kan du benytte kontaktoplysningerne øverst til at sende din anmodning til Bakgaard Consulting. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

 

Dataportabilitet

Hvis vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og vores behandling er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet. Retten til dataportabilitet indebærer, at du har ret til at få tilsendt de persondata, som du har oplyst til os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder, jf. persondataforordningens artikel 20.

Hvis du ønsker at gøre brug af retten til dataportabilitet, kan du henvende dig til Bakgaard Consulting via kontaktoplysningerne nævnt ovenfor. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondata-forordningens artikel 12.

 

Klage

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger.

 

Læs mere her:

Datatilsynet

Kontaktoplysninger er følgende:

Adresse: Borgergade 28, 5., 1300 København
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefon: + 45 33 19 32 00
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk